DRET PENAL

Actuem en l’àmbit de la jurisdicció penal tant en qualitat de defensors com d’acusadors particulars.


DRET CIVIL

Abastem tot l’àmbit de les relacions civils, conflictes i litigis que se’n deriven. Entre d’altres:

  • Desnonaments de vivenda i locals comercials
  • Dret de família (divorcis, liquidacions de règims econòmics matrimonials, reclamació d’aliments, custòdies menors)
  • Defectes o vicis constructius
  • Dret de Successions (divisió d’herències, reclamació legìtima…)
  • Propietat Horitzontal
  • Reclamacions de danys i perjudicis, per responsabilitat contractual com extracontractual.
  • Reclamacions derivades d’accidents de trànsit.
  • Reclamacions per negligències professionals.
  • Drets reals i relacions de veïnatge.
  • Contractes i arrendaments

DRET ADMINISTRATIU

Consistent en reclamacions tant en via administrativa contra les diverses administracions com en via judicial contenciosa administrativa. Defensa davant sancions administratives.